top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van IJzersterk Curacao van toepassing. 

Artikel 1 Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 
- IJzersterk Curaçao: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

- opdrachtgever: de wederpartij (natuurlijk persoon of rechtspersoon) van IJzersterk Curaçao;
- overeenkomst: iedere overeenkomst tussen IJzersterk Curaçao en opdrachtgever, waarbij opdrachtgever opdracht heeft gegeven tot het leveren van zaken en/of diensten, waaronder begrepen het verrichten van advies- en voorlichtingswerkzaamheden in de ruimste zin des woords.

- Behoudens de in deze Algemene Voorwaarden genoemde gronden voor ontbinding, behoudt IJzersterk zich het recht voor om de overeenkomst om wat voor reden dan ook te ontbinden zolang het product niet is geleverd waarbij de aanbetaling/betaling zal worden geretourneerd.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle overeenkomsten tussen IJzersterk Curaçao en opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden nimmer aanvaard en worden hierbij voor zover nodig uitdrukkelijk door IJzersterk Curaçao van de hand gewezen.

2.3 Voor zover de bepalingen in de overeenkomst afwijken van de algemene voorwaarden, hebben de bepalingen van de overeenkomst voorrang op die van de algemene voorwaarden.

2.4 Op de verkoopovereenkomst betreffende producten van IJzersterk Curaçao via IJzersterk Curaçao erkende verkooppunten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.  

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst tussen IJzersterk Curaçao en de opdrachtgever komt tot stand door schriftelijke bevestiging (waaronder mede begrepen een bevestiging per e-mail) van de door IJzersterk Curaçao opgestelde offerte door de opdrachtgever.

 

Artikel 4 Eigen ontwerpen en of aangeleverde afbeeldingen

4.1 Het uiteindelijke eindproduct kan afwijken van aangeleverde afbeeldingen en of ontwerpen. Voor minimale afwijkingen kan IJzersterk Curaçao niet aansprakelijk worden gesteld.

4.2 IJzersterk Curaçao zal zorgdragen dat wanneer er grote afwijkingen zijn, dit vooraf gecommuniceerd en overlegd wordt met de opdrachtgever.  

 

Artikel 5. Prijzen en kosten

5.1 De prijzen op de offerte worden zowel exclusief als inclusief 6% o.b. vernoemd.

5.2 De prijzen op de website van IJzersterk Curaçao zijn inclusief 6% O.B. De prijzen die op de website van IJzersterk Curaçao worden genoemd zijn exclusief transportkosten en inclusief administratiekosten.

5.3 Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend. IJzersterk Curaçao behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder moment te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is. In dit geval heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

5.4 Prijzen zijn geldig gedurende een maand na offertedatum tenzij anders vermeld.

5.5 Heeft u een spoedopdracht dat kan dan rekenen wij een spoedtoelage, deze is afhankelijk van de grote van de opdracht. 

 

Artikel 6. Betalingen

6.1 Overeenkomsten met een bedrag van onder de NAF 500,- dienen volledig te worden betaald aan IJzersterk Curaçao alvorens uitvoering wordt gegeven aan de opdracht.

6.2 Overeenkomsten met een bedrag boven NAF 500,- dienen vooraf 50% te worden aanbetaald en wanneer er sprake is van onderaannemers dient er 75% te worden betaald aan IJzersterk Curaçao alvorens uitvoering wordt gegeven aan de opdracht. Het restant bedrag dient voor levering/ installatie te worden voldaan aan IJzersterk een betalingsbewijs volstaat ook.

6.3 Verkoop van halffabricaten zoals staal dient de factuur 100% vooraf of bij levering te worden voldaan.

6.4 Wanneer de betalingstermijn is verstreken, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment dat hij in verzuim is wettelijke rente verschuldigd aan IJzersterk totdat het openstaande bedrag volledig is betaald.

 

Artikel 7. Levering en levertijden

7.1 IJzersterk Curaçao betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van opdrachten. IJzersterk Curaçao verwerkt de geaccepteerde opdrachten zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst.

7.2 De door IJzersterk aangekondigde levertijd betreft een schatting. Gestreefd wordt binnen deze geschatte levertijd het product te leveren. Deze levertijd gaat in na ontvangst van (i) de betaling, (ii) 50% aanbetaling of (iii) bevestiging van betaling bij levering door de opdrachtgever en geaccepteerd door IJzersterk Curaçao.       

7.3 Als een levering van een door IJzersterk Curaçao te maken meubel of product niet of niet tijdig kan plaatsvinden om welke reden dan ook, dan krijgt de opdrachtgever daar bericht van. Indien levering blijvend onmogelijk is, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarbij de aanbetaling/betaling zal worden geretourneerd. 

7.4 Indien de opdrachtgever meerdere meubels en/of producten heeft besteld, die niet gelijktijdig kunnen worden geleverd wegens onder andere het ontbreken van onderdelen uit voorraad, ziekte van werknemers van IJzersterk Curaçao of uitval van elektra, zal IJzersterk Curaçao zich inspannen om die meubels of producten die wel gereed zijn alvast te leveren. Het vertraagde product wordt geleverd zodra het bij IJzersterk Curaçao gereed is, zonder dat hiervoor opnieuw transportkosten in rekening worden gebracht.

7.5 De transportkosten bedragen NAF 85,- voor Banda Riba en voor Banda Bou is dit NAF 100,-

7.6 IJzersterk Curaçao is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

 

Artikel 8. Garanties en aansprakelijkheid op hout

8.1 IJzersterk Curaçao kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de natuurlijke werking van hout:

Steigerhout is een robuust natuurproduct, het zal onder invloed van de luchtvochtigheid altijd werken (uitzetten of krimpen). Door de werking kunnen steigerhouten planken krom gaan staan of kieren. In steigerhout kunnen scheuren en kieren ontstaan afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid zowel binnenshuis als buiten. Het hout kan altijd hars bloeden (een gele doorzichtige substantie). Geen plank is gelijk van kleur en vorm. Garantie op de meubelen vervalt wanneer u de meubelen zelf behandelt of aanpast.

8.2 IJzersterk Curaçao kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de natuurlijke werking van het teakhout of een andere hardhoutsoort. Teakhout is een natuurproduct en derhalve gevoelig voor luchtvochtigheid en temperatuurverschillen. Ondanks het gebruik van oud en zodoende ‘uitgewerkt’ teakhout kan het gebeuren dat de meubelen na verloop van tijd haarscheurtjes of kleine barstjes gaan vertonen.

8.3 De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar IJzersterk Curaçao geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld extreme regenval, extreme temperatuurswisselingen), werking van het hout, krimpen en uitzetten, vooral voor steigerhout meubelen welke binnen geplaatst worden in de airco.

8.4 Bij maatwerk is tot 4 centimeter afwijk in breedte, hoogte en diepte toegestaan. De opdrachtgever gaat hiermee akkoord. Als de opdrachtgever een exact zogenaamde “harde maat” aan IJzersterk Curaçao doorgeeft dan moet dit door de opdrachtgever uitdrukkelijk vooraf, bij het plaatsen van de opdracht, worden vermeld aan IJzersterk Curaçao.

8.5 Indien de opdrachtgever binnen 30 dagen na levering van een product, een gebrek constateert aan het hout, dient hij dit uiterlijk binnen veertien dagen na vaststelling hiervan via e-mail te melden aan IJzersterk Curaçao. Of er sprake is van een gebrek ligt ter beoordeling van IJzersterk.

8.6 Indien er naar het oordeel van IJzersterk sprake is van een het door haar geleverde product door IJzersterk Curaçao is veroorzaakt en niet geschaard kan worden onder artikel 8 leden 1 tot en met 4 van de algemene voorwaarden dan zal IJzersterk Curaçao dit product vervangen dan wel herstellen of een korting te geven op de overeengekomen prijs, het een en ander naar het oordeel van IJzersterk en enkel zolang dit binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid valt waarbij de totaal verbonden kosten het overeengekomen bedrag niet zullen overstijgen. Indien naar het oordeel van IJzersterk de door haar in redelijkheid aangedragen opties niet worden geaccepteerd, houdt IJzersterk zich het recht voor om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarbij de aanbetaling/betaling zal worden geretourneerd.

 

Artikel 9. Garanties en aansprakelijkheid op staal

9.1 IJzersterk Curaçao kan niet aansprakelijk worden gesteld voor roest dat na verloop van tijd kan ontstaan op het staal, oftewel oxidatie. Afhankelijk van waar het staal staat kan het na verloop van tijd gaan oxideren. Oxidatie op staal treedt op wanneer staal wordt blootgesteld aan zuurstof en water. In het geval van zeewater zal staal nog veel sneller roesten.

9.2 IJzersterk Curaçao werkt met hoogwaardige producten zoals Epoxy primers en 2 componenten verf om het proces van het oxideren tegen te gaan en hierdoor een beschermlaag te geven die tevens als kleur dient.

9.3 De opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor het onderhoud op het staal.

9.4 Indien de opdrachtgever binnen 30 dagen na levering van een product, een gebrek constateert aan het staal, dient hij dit uiterlijk binnen veertien dagen na vaststelling hiervan via e-mail te melden aan IJzersterk Curaçao.

9.5 Indien het geconstateerde gebrek aan een product van IJzersterk Curaçao dat door IJzersterk Curaçao is veroorzaakt en niet geschaard kan worden onder artikel 9 leden 1 en 3 van de algemene voorwaarden dan zal IJzersterk Curaçao dit product vervangen dan wel herstellen.

Artikel 10. Transportgarantie

10.1 Alle door IJzersterk Curaçao gemaakte producten worden bij levering door IJzersterk Curaçao gecontroleerd op eventuele transportschade. Als de opdrachtgever vóór in gebruik name van het product schade constateert hieraan welke is ontstaan als gevolg van het transport, dient de opdrachtgever binnen 7 dagen na levering met IJzersterk Curaçao contact op via e-mail anders worden deze niet geaccepteerd.

10.2 Indien de geconstateerde transportschade door IJzersterk Curaçao is veroorzaakt en niet geschaard kan worden onder artikel 8 leden 1 tot en met 4 van de algemene voorwaarden dan zal IJzersterk Curaçao dit product vervangen dan wel herstellen.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

IJzersterk Curaçao blijft eigenaar van de door haar aan de opdrachtgever verkochte producten zolang de opdrachtgever het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan.

 

Artikel 12. Overmacht

IJzersterk Curaçao is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien IJzersterk Curaçao daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, en die evenmin krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt hier verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop IJzersterk Curaçao geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. IJzersterk Curaçao kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheidsuitsluiting

De inhoud van de website van IJzersterk Curaçao alsmede de inhoud van alle andere uitingen van IJzersterk Curaçao op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. IJzersterk Curaçao kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. IJzersterk Curaçao is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. IJzersterk Curaçao kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen van staal, stof, hout of andere gebruikte materialen.

 

Artikel 14. Intellectueel eigendom

14.1 IJzersterk Curaçao behoudt de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties en dergelijke.

14.2 Bij het niet tot stand komen van een overeenkomst na een vrijblijvende offerte wordt opdrachtgever geacht alle door IJzersterk Curaçao gemaakte ontwerptekeningen en verstrekte specificaties te retourneren aan IJzersterk Curaçao. Deze mogen niet aan derden worden verstrekt of worden gekopieerd voor eigen gebruik of het laten uitvoeren van ontwerpen bij een andere leverancier dan IJzersterk Curaçao.

14.3 Bij het verstrekken van afbeeldingen van de door IJzersterk Curaçao geleverde producten door opdrachtgever aan IJzersterk Curaçao doet deze afstand van het auteursrecht op deze afbeeldingen tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 15. Privacy

15.1 Door te bestellen geeft de opdrachtgever tegelijkertijd toestemming aan IJzersterk Curaçao waar nodig de persoonsgegevens van de opdrachtgever te gebruiken. Voor elk websitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy beleid. IJzersterk Curaçao respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de opdrachtgever verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

15.2 IJzersterk Curaçao gebruikt de persoonsgegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. 15.3 Persoonsgegevens worden bewaard om de opdrachtgever optimaal te voorzien van actuele productinformatie tot aan levering van de bestelde goederen en om de garantieverplichtingen jegens de opdrachtgever te kunnen nakomen.

15.4 IJzersterk Curaçao zal de persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling en/of indien dit door de wet wordt opgelegd.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht

De rechtsverhouding tussen IJzersterk Curaçao en de opdrachtgever wordt bij uitsluiting van ieder ander recht beheerst door Curaçaos recht. Geschillen, met uitzondering van geschillen van tuchtrechtelijke aard, zullen slechts worden voorgelegd aan het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, tenzij IJzersterk Curaçao om haar moverende redenen een ander forum wenst te adiëren.

 

De Algemene Voorwaarden van IJzersterk Curaçao zijn gedeponeerd bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao op 31-10-2022.

bottom of page